Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Information retrieved from federation:

on Aug. 7, 2022, 8:53 p.m. (1 hour, 1 minute ago)
Entity ID: https://idp.aua.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
Display name: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Description: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών.
Information URL: https://www.aua.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Organization display name: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Organization URL: http://www.aua.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • Shiboleth 1.0
  • SAML 1.1
  • SAML 2.0
Scopes:
  • aua.gr
Contacts: