Ψηφοφορίες «Ζευς» (eduGAIN)

Information retrieved from federation:

on Dec. 2, 2023, 4:08 a.m. (2 hours, 22 minutes ago)
Entity ID: https://zeus.grnet.gr/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
 • sha1: 1
Entity Categories:
 • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
Display name: Ψηφοφορίες «Ζευς» (eduGAIN)
Description: Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο
Information URL: https://zeus.grnet.gr/zeus/
Privacy statement URL: https://zeus.grnet.gr/zeus/terms/
Organization name: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Organization display name: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Organization URL: https://grnet.gr/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
 • SAML 1.1
 • urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:protocol
Required attributes:
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:mace:dir:attribute-def:mail (mail)
Optional attributes:
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 (eduPersonTargetedID)
 • urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID (eduPersonTargetedID)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName (eduPersonPrincipalName)
Contacts: