Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ.

Information retrieved from federation:

on April 17, 2021, 3:56 a.m. (11 hours, 57 minutes ago)
Entity ID: https://transfer.it.minedu.gov.gr/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: None
Registration policy: None
Federations:
Certificates statistics:
 • sha1: 1
Entity Categories:
Display name: Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ.
Description: Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ.
Information URL: https://transfer.it.minedu.gov.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Organization display name: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Organization URL: http://www.minedu.gov.gr/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
Required attributes:
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14 (schacPersonalUniqueCode)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.0.2.3 (schacYearOfBirth)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:mace:gunet.gr:schGrAc:attribute-def:schGrAcInscription (schGrAcInscription)
 • urn:mace:dir:attribute-def:schacHomeOrganization (schacHomeOrganization)
 • urn:mace:dir:attribute-def:sn (surname)
 • urn:mace:dir:attribute-def:givenName (givenName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 (schacHomeOrganization)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.16515.2.3.2.1 (grEduPersonUndergraduateBranch)
 • urn:oid:2.5.4.4 (surname)
 • urn:mace:grnet.gr:grEduPerson:attribute-def:grEduPersonUndergraduateBranch (grEduPersonUndergraduateBranch)
 • urn:oid:2.5.4.5 (inscriptionNumber)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.36215.1.2.5 (schGrAcEnrollment)
 • urn:mace:terena.org:schac:attribute-def:schacYearOfBirth (schacYearOfBirth)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.36215.1.2.8 (schGrAcInscription)
 • urn:mace:gunet.gr:schGrAc:attribute-def:schGrAcEnrollment (schGrAcEnrollment)
 • urn:mace:dir:attribute-def:serialNumber (inscriptionNumber)
 • urn:mace:terena.org:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode (schacPersonalUniqueCode)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: