Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Information retrieved from federation:

on Sept. 13, 2021, 12:38 p.m. (11 months ago)
Entity ID: https://login.ntua.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha1: 2
Entity Categories:
  • https://refeds.org/sirtfi
Display name: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Description: Υπηρεσία Ταυτότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Information URL: https://login.ntua.gr
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: ΕΜΠ
Organization display name: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Organization URL: http://www.ntua.gr
  • Technical details:

Supported protocols:
  • Shiboleth 1.0
  • SAML 1.1
  • SAML 2.0
Scopes:
  • ntua.gr
Contacts: