Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Information retrieved from federation:

on Aug. 11, 2022, 10:30 p.m. (9 hours, 53 minutes ago)
Entity ID: https://idp.uth.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha1: 2
Entity Categories:
Display name: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Description: No information provided.
Information URL: http://www.uth.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Organization display name: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Organization URL: http://www.uth.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • Shiboleth 1.0
  • SAML 1.1
  • SAML 2.0
Scopes:
  • uth.gr
Contacts: