Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Information retrieved from federation:

on June 3, 2023, 10:50 p.m. (1 hour, 6 minutes ago)
Entity ID: https://idp.hmu.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
  • https://refeds.org/sirtfi
  • https://refeds.org/sirtfi2
Display name: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Description: No information provided.
Information URL: http://www.hmu.gr
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Organization display name: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Organization URL: http://www.hmu.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • hmu.gr
  • edu.hmu.gr
  • nmc.hmu.gr
Contacts: