Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Information retrieved from federation:

on Sept. 13, 2021, 12:38 p.m. (4 months, 1 week ago)
Entity ID: https://idp.aspete.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
Display name: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Description: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Information URL: http://www.aspete.gr/index.php/el/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Organization display name: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Organization URL: http://www.aspete.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • Shiboleth 1.0
  • SAML 1.1
  • SAML 2.0
Scopes:
  • aspete.gr
Contacts: