Υπηρεσία EGI Check-in (Δοκιμαστικό περιβάλλον)

Information retrieved from federation:

on Feb. 27, 2024, 2:26 a.m. (2 hours, 24 minutes ago)
Entity ID: https://aai-demo.egi.eu/proxy/module.php/saml/sp/metadata.php/sso
Entity type: SP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
 • sha256: 2
Entity Categories:
 • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
 • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
 • https://refeds.org/sirtfi
Display name: Υπηρεσία EGI Check-in (Δοκιμαστικό περιβάλλον)
Description: Υπηρεσία EGI Check-in (Δοκιμαστικό περιβάλλον)
Information URL: https://www.egi.eu/services/check-in/
Privacy statement URL: https://aai-demo.egi.eu/privacy/en
Organization name: EGI Foundation
Organization display name: EGI Foundation
Organization URL: https://www.egi.eu/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
Required attributes:
 • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 (eduPersonScopedAffiliation)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 (eduPersonAssurance)
Optional attributes:
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13 (eduPersonUniqueId)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 (eduPersonTargetedID)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 (eduPersonEntitlement)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.4.1.3 (voPersonCertificateDN)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.4.1.4 (voPersonCertificateIssuerDN)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.4.1.11 (voPersonExternalAffiliation)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.4.1.6 (voPersonID)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.4.1.12 (voPersonScopedAffiliation)
Contacts: