Fryske Akademy (KNAW)

Information retrieved from federation:

on Dec. 13, 2019, 4:35 a.m. (22 hours, 33 minutes ago)
Entity ID: http://adfs.fryske-akademy.nl/adfs/services/trust
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy: None
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
Display name: Fryske Akademy (KNAW)
Description: De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese Taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Fryske Akademy (KNAW)
Organization display name: Fryske Akademy (KNAW)
Organization URL: http://www.fryske-akademy.nl
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • fryske-akademy.nl
Contacts: